Bérmegállapodás 2023.

MEGÁLLAPODÁS

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkavállalóinak

2023. évi jövedelmi elemeiről

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Munkáltató vagy Társaság) vezetése és a Társaságnál képviselettel rendelkező szakszervezetek a társasági munkavállalók 2023. évi bérfejlesztésének mértékéről és a társasági juttatásokról a következőkben állapodnak meg.

A munkáltató a keresetek növelése érdekében a főállású munkavállalók körében bérfejlesztést hajt végre. A főállású nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkaidejük arányában jogosultak a bérfejlesztés összegszerű juttatásaira, illetve munkaidejük arányában vonatkoznak rájuk az összegszerű minimumok és korlátok. A munkarendjénél fogva 7,2 órás foglalkoztatás teljes munkaidősnek minősül. A Bérmegállapodásban – eltérő rendelkezés hiányában – minden összeg bruttó bérként értelmezendő.

A Tulajdonos által biztosított béremelésre fordítható bérkeret terhére a munkáltató egyoldalú intézkedéssel 2023. január hónapban a munkavállalóknak egyösszegű juttatást biztosított, melynek részletszabályait a 02/VK/2023. számú vezérigazgatói körlevél tartalmazza. Jelen Bérmegállapodásra ezen kifizetés figyelembevételével kerül sor.

A bérfejlesztés általános alapelve, hogy eltérő rendelkezés hiányában a munkavállaló új személyi alapbére a 2022. december 31-én érvényes személyi alapbérét és munkakörét alapul véve kerül meghatározásra. Az alapbérfejlesztés mértéke átlagosan 15%, mely az alábbiak szerint kerül végrehajtásra, továbbá a bérfejlesztésen túl fokozatosan bevezetésre kerül a Fővárosi Budapest Pótlék is a jelen Megállapodás II.2. pontja szerint.

 1. Főállású munkavállalókra vonatkozó intézkedések:
 2. A bérfejlesztés általános szabályai

A főállású munkavállalók személyi alapbérfejlesztésének mértéke – a 4. pontban foglaltakra tekintettel – 2023. február 1. napjától minimum 12%, de:

7-12 HAY munkaköri szinteken 16%

13-16 HAY munkaköri szinteken: 15%

A béremelésben nem részesülhetnek:

 • Mindazon munkavállalók esetében, akik a 35/VU/2013 1/a. számú mellékletében meghatározott alapbér sávok maximumát elérik, a bérfejlesztés mértéke a jelenlegi alapbér és a sávhatár különbsége lehet, ugyanakkor a 35/VU/2013. 1.a sz. mellékletében meghatározott 6. BKV Zrt. szintkódhoz tartozó, „2-es szintű egyéb kiváló szakmai tudással rendelkező beosztott szakember”, illetve a 9-es BKV Zrt. szintkódhoz tartozó, „3-as szintű egyéb kiváló szakmai tudással rendelkező beosztott szakember” kategóriába bérfejlesztéssel történő bekerülés további külön engedély nélkül végrehajtható.
 • Azok a munkavállalók, akiknek a munkaviszonya a megállapodás végrehajtásáig megszűnt, vagy a munkaviszonyuk megszüntetés alatt van.
 • Akik 2022. december 31-ét követően léptek be, kivéve azon munkavállalók, akik alapbére nem éri el a munkakörükre az 05/VU/2018-as Vezérigazgatói Utasításban az új felvételes munkavállalókra meghatározott mértéket.
 • A személyi alapbér emelését biztosítani kell a passzív állományban lévőknek is.
 • Azon munkavállalók esetében, akik olyan munkakörben dolgoznak, ahol egységes alapbéren alapuló bértarifa rendszer működik, az alapbéremelést az egységes alapórabérre kell végrehajtani.
 • A személyi alapbér emelés során a havibéres munkavállalók alapbérét 100 Ft-ra, az órabéres munkavállalók alapbérét egész Ft-ra kell kerekíteni, a matematika szabályai szerint.
 • A KSZ 5431. b. pontban szereplő távolléti díj kiegészítés a társasági személyi alapbérfejlesztés időpontjától, annak mértékével, 15 %-kal növekszik.
 • A cafeteria 2023. évi keretösszege 200.000 Ft. A jelen pontban meghatározott cafeteria összeg a következő Bérmegállapodás hatályba lépéséig érvényben marad.
 1. A KSZ 58. pontjára figyelemmel a társasági elismerések esetében a jutalomalap összege 232.000 Ft.
 2. A Felek által közösen meghatározott Bértarifa Tábla – mely a sávhatárokat alul és felül is 21%-ről 20%-ra csökkenti – a jelen Bérmegállapodás 1. sz. melléklete, az ahhoz kapcsolódó eljárásrendet külön vezérigazgatói utasítás tartalmazza. A bértarifa sávok a következő Bérmegállapodás hatályba lépéséig érvényben maradnak.

Az I.1. pont szerinti személyi alapbérfejlesztés legfeljebb a bértarifa sáv felső határáig adható, de minimum 12%-os emelés kötelező, mellyel a sávhatár átléphető. A bértarifa sávhatárokat eleve meghaladó személyi alapbérrel rendelkező munkavállalók esetében a bérfejlesztés mértéke 12%.

A munkakörhöz megállapított besorolási szint határozza meg a bértarifa tábla szerinti besorolási szintet. Azon munkavállalók, akik bármely okból olyan munkakörben vannak, amely nem szerepel a munkaköri katalógusban, azok a bértarifa rendszerhez kötött juttatásokban nem részesülhetnek.

 1. További béremelési intézkedések:
 2. Szenioritás

A BKV Zrt. elismeri azok munkáját, akik hosszabb ideje a Társaság alkalmazásában állnak, ezért a főállású munkavállalók részére a megszakítás nélkül eltöltött idő elismeréseképpen, a már működő bértarifa rendszer részeként, az alapbérbe építve szenioritási rendszer kerül alkalmazásra. Az érintett munkavállalók alapbére nem lehet kevesebb, mint a bértarifa táblázat szerinti alapbér minimuma növelve (január 1. napjára számolva) minden betöltött szenioritási évre vonatkozóan a bértarifa táblázat szerinti alapbér minimumának 0,5%-ával, mely évente egy alkalommal az aktuális éves bérfejlesztés végrehajtása során kerül megállapításra.

Szenioritási idő: a megszakítás nélküli BKV Zrt. munkaviszonyban eltöltött egész naptári évek száma január 1. napjára számolva.

Szenioritási alapbér minimum = a munkakör bértarifa sávminimuma
* (1 + szenioritási idő * 0,5%).

Amennyiben a fentieknél magasabb a munkavállaló alapbére, akkor nincs szenioritás miatt kötelező emelés, amennyiben kisebb, akkor a szenioritási alapbér minimumig, de legfeljebb 20.000 Ft/hó-ig pótolja ki azt a munkáltató.

Főállású autóbusz- és trolibuszvezetők esetében speciális szabályként a fenti rendszer kiegészül a gyakorlati időhöz kötött ösztönzéssel, az alábbiak szerint:

Autóbusz- és trolibuszvezetőként eltöltött idő elismeréseként (társaságtól független) gyakorlati időhöz kötött ösztönzési rendszer kerül alkalmazásra a főállású autóbusz- és trolibuszvezetők körében (elsősorban) a képzett, gyakorlattal rendelkező járművezetők toborzásának elősegítése érdekében. A főállású autóbusz- és trolibuszvezetők alapbére nem lehet kevesebb, mint a főállású járművezetők bértarifa táblázat szerinti alapbér minimuma növelve (január 1. napjára számolva) minden betöltött gyakorlati évre vonatkozóan a bértarifa táblázat szerinti alapbér minimumának 0,25%-ával, mely évente egy alkalommal az aktuális éves bérfejlesztés végrehajtása során kerül megállapításra.

A gyakorlati idő a „D”, ill. „TR” kategóriájú jogosítvány megszerzésének dátumától kerül számításra.

Gyakorlati idő alapbér minimum = a munkakör bértarifa sávminimuma
* (1 + gyakorlati idő * 0,25%).

Amennyiben a fentieknél magasabb a munkavállaló alapbére, akkor nincs gyakorlati idő miatt emelés, amennyiben kisebb, akkor a gyakorlati idő alapbér minimumig, de legfeljebb 20.000 Ft/hó-ig pótolja ki azt a munkáltató.

Főállású közúti- vasúti járművezetők és fogaskerekű járművezetők esetében speciális szabályként – az előzőek helyett – a Társasági Kollektív Szerződés 51. pontja alapján a KSZ Villamos Üzemigazgatóság Mellékletének 4.4 pontjában szabályozott jelenlegi szenioritási rendszer megtartása mellett „szenioritási idő * 2,6 Ft * ledolgozott óra” összegű pótlék kerül havonta kifizetésre. A pótlék számításánál kieső időként kell figyelembe venni a betegszabadság és a táppénz idejét.

 • Budapest Pótlék

Munkáltató a főállású munkavállalók részére évente két alkalommal fix összegű kifizetést teljesít, melynek mértéke a Budapest Fővárosi Önkormányzatnál, illetve a fenntartásában működő költségvetési intézményeknél vagy tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál eltöltött jogviszonyok összesített időtartamának (a jogosultsági időbe a megbízási szerződés vagy vállalkozási szerződés alapján teljesített jogviszonyok nem számíthatók be) függvényében meghatározott összeg.

A Budapest Főváros Önkormányzata által jóváhagyott Budapest Pótlék juttatás fokozatosan kerül bevezetésre, így 2023. évben a 2. számú mellékletben foglalt Budapest Pótlék összegek kerülnek két részletben (júniusban, illetve decemberben) kifizetésre.

A jogosultsághoz figyelembe vehető időtartam meghatározása szempontjából a tárgyév első napja az irányadó. A jogosultsági kategóriák meghatározásánál a Budapest Pótlék kezdő dátumtól eltelt egész éveket kell figyelembe venni. Ez alól kivétel a tárgyévben belépett, próbaidejüket letöltő munkavállalók részére kialakított 0,5 éves kategória.

A kifizetésre kerülő összeg időarányos részére jogosult:

 • a tárgyévben belépő és a próbaidejét letöltött munkavállaló (részére a tárgyévi második kifizetésnél kerül kifizetésre a teljes évi juttatás időarányos összege. Ha a foglalkoztatott próbaideje a tárgyévben a tárgyévi második részlet kifizetését követően telik el, a Budapest pótlék neki járó időarányos összege a december havi munkabérével együtt kerül kifizetésre.),
 • a tárgyévben kilépő munkavállaló (részére a kilépéskor kerül kifizetésre a teljes évi összeg időarányos részének és a már kifizetett juttatás összegének különbözete),
 • a tárgyévben egybefüggően harminc napot meghaladóan távollévő munkavállaló az éves összeg azon időarányos részére jogosult, amely időszak alatt munkabérre jogosult volt. Ha a tárgyévben egybefüggően harminc napot meghaladóan távollévő foglalkoztatottnak az éves összeg neki járó időarányos részénél több került kifizetésre, a különbözet összege a december havi munkabérével együtt kerül rendezésre.

Tárgyévben juttatásra nem jogosultak:

 • akinek a munkaviszonya munkafegyelmi okból munkáltató által felmondással, illetve azonnali hatályú felmondással megszüntetés alatt áll,
 • azon munkavállalók, akiknek munkaviszonya a próbaidő eltelte előtt megszűnik vagy a próbaidejük a tárgyév után jár le,
 • a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott szakmunkástanulók.

A Budapest pótlék meghatározása szempontjából a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott intézmények, gazdasági társaságok és jogviszony időtartamok vehetők figyelembe.

 • Bérfelzárkóztatás

Minden főállású munkavállaló esetében, amennyiben az előzőekben szereplő pontok végrehajtását követően, illetve azok esetében, akik 2023. január 1-je után léptek be, ha a személyi alapbér nem éri el a jelen Bérmegállapodás 1. sz. mellékletében szereplő személyi alapbér sávok alsó határát, akkor 2023. február 1. napjától az alsó határ mértékéig kell az alapbért felzárkóztatni. Az órabérrel foglalkoztatott munkavállalók besorolása az átlagos havi (174 óra) óraszámmal való arányosítással (a 7,2 órában foglalkoztatottak esetében 156,6 órával arányosítva), a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók besorolása pedig a teljes munkaidőre történő (elméleti) átszámítással valósul meg. Jelen intézkedés végrehajtását követően még ideiglenesen sem lehet sávhatár alatti bérrel munkavállalót foglalkoztatni.

 1. Kulcsemberek, szakmunkások

Az előzekben meghatározott intézkedések végrehajtását követően a szakterületen még rendelkezésre álló keretet saját hatáskörben, a társaság humánpolitikai céljainak helyi szintű érvényesítése érdekében, a hiányszakmákban és kulcsmunkakörben foglalkoztatottak számára kell felhasználni.

A fenti keretből az alábbi cél megvalósítása kötelező a rendelkezésre álló keret mértékéig:

A diplomás munkakörben foglalkoztatottak bérminimumra történő felzárkóztatása az alábbiak szerint:

Azon felsőfokú állami iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott, a munkakör ellátásához az előírásnak megfelelő végzettséggel rendelkező diplomás munkavállalók esetében, akik alapbére az I. fejezetben rögzített bérfejlesztést követően az alábbi értékeket nem éri el, az alábbi értékre kell kiegészíteni az alapbérüket:

 • főiskolai végzettség / bachelor, Bsc, BA / esetén                      500.000 Ft/hó
 • egyetemi végzettség / master, Msc, MA / esetén                     550.000 Ft/hó

Mérnök munkakörben foglalkoztatottak:

 • speciális szaktudással rendelkező, főiskolai végzettségű / bachelor, Bsc, BA / mérnök munkakörben foglalkoztatottak esetén                                                            600.000 Ft/hó
 • speciális szaktudással rendelkező, egyetemi végzettségű / master, Msc, MA / mérnök munkakörben foglalkoztatottak esetén                                                            650.000 Ft/hó

A fenti minimális alapbéreket kell alkalmazni a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelelő újonnan felvételre kerülő munkavállalók bérének megállapítása esetén azzal, hogy a szakterület saját bérkerete terhére ettől magasabb összegű alapbért is megállapíthat.

A jelen pontban meghatározott bérminimumok a következő Bérmegállapodás hatályba lépéséig érvényben maradnak.

 1. Besegítők és járművezető tanulók béremelése

A bérmegállapodás aláírásának időpontjában állományban lévő és azt követően felvételre kerülő tanuló járművezetők és besegítők az I. fejezetben rögzített bérfejlesztés helyett 2023. február 1. napjától az alábbi bérfejlesztésben részesülnek.

Villamos Üzemigazgatóság
közúti vasúti járművezető tanulókalapórabére 1.900 Ft/óra (7 órás foglalkoztatás mellett)
kiemelt közúti vasúti járművezető tanulókalapórabére 2.000 Ft/óra
besegítő munkavállalókalapórabérének emelése 15%
Metró Üzemigazgatóság
metró motorkocsivezető tanulók és földalatti vasútijármű vezető tanulókalapórabére 1.900 Ft/óra
kiemelt metró motorkocsivezető tanulók és földalatti vasútijármű vezető tanulókalapórabére 2.000 Ft/óra
metró motorkocsi vezető- és földalatti vasúti járművezető besegítő munkavállalókórabére egységesen 3.050 Ft/óra
Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság
autóbusz és trolibuszvezető tanulókalapórabére 1.900 Ft/óra (7 órás foglalkoztatás mellett)
besegítő autóbusz- és trolibuszvezetőkalapórabére 2.000 Ft/óra
Turisztikai és Értékesítési Divízió
besegítő autóbuszvezetők (különjárat)alapórabére 2.000 Ft/óra
Egyéb esetekben
besegítő munkavállalókalapórabérének emelése 15%
 • Külső besegítők, tanuló/hallgatói jogviszony mellett foglalkoztatottak, szakmunkástanulók, duális képzésben résztvevő tanulók részére étkezési juttatás:

A Társaság 5.000 Ft/fő/hó mértékben étkezési juttatást biztosít a külső besegítő és a tanuló/hallgatói jogviszony mellett foglalkoztatott munkavállalók részére, amennyiben az utalás időpontjában a Társaság állományában vannak.

Az étkezési juttatás a tárgyhavi bérfizetéssel egyidejűleg kerül kifizetésre.

A juttatást a teljesített órának megfelelően, időarányosan az alábbiak szerint jár:

          60-80 óra/hó közötti teljesítésnél                 2.300,-Ft

          81-120 óra/hó közötti teljesítésnél               3.400,-Ft

          120 óra/hó feletti teljesítésnél                      5.000,-Ft

A jelen pontban meghatározott összegek a következő évi Bérmegállapodás hatályba lépéséig érvényben maradnak.

 • Év végi csekély értékű juttatás

Felek megállapodnak, hogy év végi egyszeri juttatásként 23.200 Ft/fő összegű csekély értékű ajándék kerül kifizetésre utalvány formájában a főállású teljes munkaidős munkavállalók részére a 2023. novemberi bérek kifizetésével egyidőben (2023 decemberében).

A főállású részmunkaidős foglalkoztatottak a foglalkoztatás órakeretével arányosan (a 2023. október 31-i állapot alapján) részesülnek az egyszeri juttatásban. Juttatásra jogosult, aki:

 • 2023. október 31-ig 8 órás foglalkoztatás esetén 120 munkanap, 12 órás foglalkoztatás esetén 80 munkanap ledolgozott idővel rendelkezik az aktuális munkaviszonya alapján, továbbá a 2023. decemberi kifizetés időpontjában is munkajogi létszámban van,
 • nyugdíjba vonulás miatt, illetve EÜ alkalmatlanság miatt a felmentési idejét töltők esetében a kilépési elszámolással egyidőben kerül utalványozásra a juttatás.

Juttatásra nem jogosult, akinek:

 • munkaviszonya munkafegyelmi okból munkáltató által felmondással, illetve azonnali hatályú felmondással megszüntetés alatt áll,
 • a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott szakmunkástanulók.

Nem minősül ledolgozott időnek:

 • fizetés nélküli szabadság,
 • igazolatlan távollét,
 • betegállomány, kivéve a munka- és úti baleset miatt kiesett időt.
 • Pótlékokról való rendelkezések

Jelen megállapodás 3. számú mellékletében tételesen meghatározott, a társasági Kollektív Szerződésben és mellékleteiben, üzemigazgatósági mellékleteiben, valamint vezérigazgatói utasításban, vagy vezérigazgató-helyettesi utasításban meghatározott fix összegű pótlékok a mellékletben meghatározott mértékben kerülnek alkalmazásra 2023. február 1. napjától.

 • Munkába járás költségtérítése

A KSZ 711. pontja a munkába járással kapcsolatos költség térítése az alábbiak szerint módosul: „A mindenkor hatályos munkába járás utazási költségtérítéséről szóló társasági szabályozás szerint.”

 1. Utazási kedvezmények

A KSZ 71. Utazási kedvezmények pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság természetbeni juttatásként a BKV Zrt. menetrendszerinti járatainak teljes hosszán díjtalan utazásra jogosító igazolvánnyal látja el

 1. főállású teljes munkaidős munkavállalóit,
 2. főállású részmunkaidős munkavállalóit,
 3. azt a volt munkavállalóját, aki legkésőbb a munkaviszony megszűnését követő naptól kezdődően nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, amennyiben a Menetkedvezményi Szabályzatban előírt jogosultság feltételeinek megfelelnek, ha az a Társaság részére adófizetési kötelezettséggel nem jár,
 4. próbaidős munkavállalóit,
 5. az a.) és b.) alponton túli esetben munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalókat,
 6. a BKV Zrt.-nél szakmai gyakorlaton tanulószerződés, illetve szakképzési munkaszerződés vagy hallgatói szerződés alapján foglalkoztatott, szakmai gyakorlaton részt vevő tanuló, hallgató, egyetemi gyakornok (duális képzésben) valamint tanulószerződés, illetve szakképzési munkaszerződés nélkül az egybefüggő szakmai gyakorlaton részt vevő szakképző intézményi tanuló a BKV Zrt.-nél történő foglalkoztatásuk időtartamára,

Az a-c) pontig felsoroltak közös háztartásban élő hozzátartozói a munkavállalókkal, nyugdíjassal azonos utazási kedvezményre lehetnek jogosultak, ha az a Társaság részére adófizetési kötelezettséggel nem jár.

Nem jogosultak utazási igazolványra a d-f) pontban felsoroltak hozzátartozói.

A méltányossági alapon juttatható utazási igazolványok elbírálási, engedélyezési jogkörét és eljárásrendjét a Menetkedvezményi Szabályzat szabályozza.”

 • Jubileumi jutalom elismerése

A KSZ 583. pontjában szereplő „táblázatban” a jubileumi elismerésben beszámított évek száma kiegészül 55 évvel, míg a hozzá tartozó jutalom alap szorzója 5,0 x mértékben kerül meghatározásra.

 • Rendelkező rész

Felek kifejezik közös szándékukat, hogy 2023. november 20. napjáig áttekintik a 2023. év eltelt időszaka személyi jellegű ráfordításainak tényleges mértékét, valamint az éves várható ráfordításokat. Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Üzleti Tervben meghatározott személyi jellegű ráfordításokban megtakarítás várható, akkor annak felhasználási lehetőségeiről a Felek egyeztetést tartanak.

Felek megállapodnak, hogy – eltérő megállapodás hiányában – 2024. évben összegszerűen meghatározott, ún. „kvótás” béremelésre kerül sor. 

A Felek vállalják továbbá, hogy a 2024. évi Bérmegállapodás forrásainak terhére közösen meghatároznak egy kulcsember keretet, melyet a munkáltató humánszakmai céljainak való megvalósulása, a hiányszakmákban foglalkoztatottak és kulcsemberek megtartása érdekében használhat fel.

A Bérmegállapodás a BKV Zrt. Igazgatóságának jóváhagyását követően lép hatályba. Rendelkezéseit 2023. február 1. napjától, illetve a Bérmegállapodásban foglaltak szerinti időponttól kell alkalmazni. A Bérmegállapodás hatálya 2023. december 31-ig terjed, kivéve, ahol ettől eltérően rendelkezik.

A társasági Kollektív Szerződés és mellékletei, valamint ágazati mellékleteinek jelen bérmegállapodással módosított rendelkezéseit, valamint amennyiben szükséges, a korábbi bérmegállapodások rendelkezéseit, továbbá a munkaköri besorolási rendszer, valamint a szervezeti és működési változásokat és az abból adódó munkaköri megnevezéseket át kell vezetni, amelyeket külön aláírás nélkül, jelen megállapodás aláírásától számítva fokozatosan, de legkésőbb 90 napon belül a Társaság intranetes oldalán egységes szerkezetben közé kell tenni.

A felek a Bérmegállapodás értelmezése és végrehajtása során a jóhiszeműség és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének megfelelően járnak el. A szakszervezetek vállalják, hogy 2023. évben további jövedelemmel kapcsolatos igényt nem támasztanak, amennyiben a jelen megállapodásban foglaltak végrehajtásra kerülnek. Amennyiben változik a minimálbérről és a garantált bérminimumról szóló szabályozás, a Felek az erre szolgáló forrás biztosítása esetén a jelen Bérmegállapodásban foglaltakat áttekintik.

A felek minden erejükkel azon lesznek, hogy valamennyi esetleg felmerülő vitatott kérdést tárgyalásos úton oldjanak meg.

A felek a Bérmegállapodást, átolvasást követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest,                                                 Budapest,

Szakszervezetek nevében:Társaság nevében:
 1. sz. melléklet

2023. február 1-től hatályos bértarifa tábla

HAY szintSáv minimumSáv középSáv maximum
16736 500920 6001 104 700
15621 500776 900932 300
14526 500658 100789 700
13463 800579 800695 800
12409 300511 600613 900
11B376 300470 400564 500
11A346 400433 000519 600
10319 100398 900478 700
9306 100382 600459 100
8293 700367 100440 500
7282 000352 500423 000

2. sz. melléklet

Budapest Pótlék
Jogosultsági időÉves összegAlkalmankénti összeg
évFt/évFt/alkalom
0,513 9006 950
123 00011 500
223 80011 900
324 50012 250
425 20012 600
526 00013 000
646 80023 400
748 10024 050
849 40024 700
950 70025 350
1052 00026 000
1170 40035 200
1272 10036 050
1373 80036 900
1475 50037 750
1577 30038 650
1679 00039 500
1780 70040 350
1882 40041 200
1984 10042 050
20-2492 80046 400
25-29102 10051 050
30-34116 90058 450
35-39120 60060 300
40-44139 70069 850
45-49142 70071 350
50-54148 50074 250
 1. sz. melléklet

A lentebb felsorolt fix összegű pótlékok 2023. február 1. napjától az alábbi értékben kerülnek meghatározásra:

 1. Társasági hatáskör
KSZ 2. sz. melléklet
Minőségi prémium158 Ft/óra
 • Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság

A Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság tekintetében a jelen Bérmegállapodásban nem szabályozott fix összegű pótlékok, amennyiben a KSZ mellékletek rendelkezései szerint a mindenkori Bérmegállapodás mértékével emelkednek, 15%-kal kerülnek megemelésre.

Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság törzs, Vasútbiztonsági Iroda, Üzemeltetési Főosztály és az Erőforrás Gazdálkodási Főosztály Kollektív Szerződés Melléklete
PontKSZ melléklet elemeiÖsszeg
III.2.Forgalombiztonsági, és -felügyeleti Szakszolgálat
III.2.4.2.Osztott munkaidő díjazása (KSZ 5235. pont) (Ft/nap)1 984
III.2.4.3.Gyakorlati oktatást végzők pótléka (KSZ 5238. pont) (Ft/nap)1 984
III.2.4.4.Prémiumrendszer (KSZ 57. pont)14
Bevételi prémium (jutalék) (Ft/db)
Kollektív Szerződés Metró Üzemigazgatóság Melléklet 
PontKSZ melléklet elemeiÖsszeg 
I.Általános rész 
I.Gépkocsivezetési pótlékA pótlék mértéke (Ft/műszak)7,2 órás műszak esetén8 órás műszak esetén 12 órás műszak esetén 
• 3,5 t alatt104511641746 
• megkülönböztető jelzéssel  131014552183 
• 3,5 t felett131014552183 
• megkülönböztető jelzéssel 157417462619 
 II.Metró járműműszaki és üzemeltetéstechnológiai munkakörben foglalkoztatott munkavállalók
 1.Vasúti járműmozgatói pótlék• nappalos, egyműszakos munkakörben (Ft/műszak):1455
 • többműszakos munkakörben (Ft/műszak):1455
 • váltócsoportos munkakörben (Ft/műszak):2183
III.Metró forgalmi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók
1.Osztott munkaidő díjazása (Ft/nap)1587
2.Gyakorlati oktatást végzők pótléka (Ft/nap)3 174
3.Jegyforgalmazási jutalék• Vonaljegy után a jutalék (Ft/db):14
• Metró szakaszjegy után a jutalék (Ft/db):14
• Átszállójegy után a jutalék (Ft/db):14
• 10 darabos gyűjtőjegy után a jutalék (Ft/tömb):26
Kollektív Szerződés Villamos Üzemigazgatóság Melléklet
PontKSZ melléklet elemeiÖsszeg
II.4.Villamos Forgalmi Főmérnökségen foglalkoztatott munkavállalók
II.4.4.1A gyakorlati idő teljesítése után járó alapbér kiegészítés mértéke 35 év felett15%
II.4.11.Gyakorlati oktatást végzők pótléka (KSZ 5238. b pontja) (Ft/óra)397
 • Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság

Az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság területén a lentebb felsorolt fix összegű pótlékok 2023. február 1. napjától az alábbi értékben kerülnek meghatározásra:

ATÜI KSZ melléklet
Jegyértékesítés ösztönzése (I. fejezet 51. IV. pont)vonaljegy után 60 Ft/db napijegy után 75 Ft/db telephelyi elszámolás 1.100 Ft/alkalom
Gépkocsivezetői pótlék (I. fejezet 51. VII. a. pont)8 órás műszakban: 1.040 Ft/műszak, megkülönböztető jelzéssel ellátott jármű vezetésekor: 1.480 Ft/műszak 12 órás műszakban: 1.590 Ft/műszak, megkülönböztető jelzéssel ellátott jármű vezetésekor: 1.920 Ft/műszak.
Garázs gépkocsivezetők tankolási pótléka (I. fejezet 51. VII. b. pont)50 Ft/tankolt jármű
Garázsmesteri pótlék (I. fejezet 51. VII. c. pont)6.000 Ft/nap
Munkamódszer átadási pótlék (I. fejezet 51. VII. d. pont)6.000 Ft/nap
Csomóponti végállomási tartalék pótléka (I. fejezet 51. VII. e. pont)200 Ft/óra
Éjszakás startdíj (I. fejezet 51. VII. g. pont)a kategóriák szerint rendre: 1.300 Ft/nap, 1.600 Ft/nap, 1.900 Ft/nap
Energia pótlék (nem dízel meghajtású járművek esetében) (I. fejezet 51. VII. h. pont)100 Ft/óra (forgalomban töltött időre)
Műszakpótlékok – délelőttös pótlék (I. fejezet 522. pont)100 Ft/óra
Osztott munkaidő díjazása (I. fejezet 5235. pont)a kategóriák szerint rendre: 2.000 Ft/nap, 2.200 Ft/nap, 2.400 Ft/nap
Forgalmi Szolgálat területvezetőinek csoportvezetői pótléka (I. fejezet 5237. pont)minden negyedév első napjának csoportlétszáma után 1.100 Ft/fő/hó, a területvezető tényleges órabére és a 3.100 Ft/óra közti különbözete
Műszaki Szolgálat fizikai állományú csoportvezetők pótléka (I. fejezet 5237. pont)120.000 Ft/hó helyettesítés esetén: 6.000 Ft/helyettesített nap, de legfeljebb 120.000 Ft/hó
Gyakorlati oktatást végzők pótléka (I. fejezet 5238. pont)az oktatással töltött időre 2.000 Ft/óra
Telephelyi forgalmi diszpécserek és forgalom-előkészítők célprémiuma (I. fejezet 57. II. pont)120.000 Ft/negyedév
Rakodási pótlék (III. fejezet)1.400 Ft/nap
12/ATÜVHU/2014. az elsőajtós felszállási rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásának anyagi elismerése
Jegyellenőrzési jutalék158 Ft/óra

Fentiek mellett az ATÜI KSZ melléklet I. fejezet 51.I.1. pont az alábbiakra módosul:

A forgalmi járművezetők órabére (figyelembevéve az I. fejezet 51.V. pontban foglaltakat) nem lehet kevesebb, mint 2.400 Ft/óra.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük