Bér 2024

Kedves EKSZ Tagok!

A mai napon az Igazgatóság elfogadta a BKV 2024. évre szóló bérmegállapodását. Rendhagyó módon közzétesszük az aláírásokat még nem tartalmazó, tartalmilag azonban végleges változatot. Ez a megállapodás a 2021-2024-ig terjedő Bérpolitikai megállapodás értelmében 12,5+1% emelésre adott lehetőséget. A jelentős inflációnak és a bérkülönbségek részleges csökkentése érdekében a már korábban is alkalmazott gyakorlat szerint részben százalékos, részben pedig határozott összegben kerülnek az egyes bérsávok növelve, így az alacsonyabb keresetűek százalékosan magasabb, a magasabb bérek pedig százalékosan alacsonyabb mértékben emelkednek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a főállású munkavállalók személyi alapbér-fejlesztésének mértéke az alábbi mértékben valósul meg.

Tehát a 12-es szint (pl. járművezetők) esetében a jelenlegi kb. 2800 Ft/óráig a dolgozók 12,5% vagy annál magasabb emelésben részesülnek.

A munkaköri besorolást a 2023. évi megállapodásnál találjátok, ha valaki nem tudja, hova tartozik (Dokumentumok, bérmegállapodások, BKV)

Ezen felül az alábbiakban olvasható emelések valósulnak meg, január elsejétől:

MEGÁLLAPODÁS

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkavállalóinak 2024. évi jövedelmi elemeiről

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Munkáltató vagy Társaság) vezetése és a Társaságnál képviselettel rendelkező szakszervezetek a társasági munkavállalók 2024. évi bérfejlesztésének mértékéről és a társasági juttatásokról a következőkben állapodnak meg. 

A munkáltató a keresetek növelése érdekében a főállású munkavállalók körében bérfejlesztést hajt végre. A főállású nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkaidejük arányában jogosultak a bérfejlesztés összegszerű juttatásaira, illetve munkaidejük arányában vonatkoznak rájuk az összegszerű minimumok és korlátok. A munkarendjénél fogva 7,2 órás foglalkoztatás teljes munkaidősnek minősül. A Bérmegállapodásban – eltérő rendelkezés hiányában – minden összeg bruttóként értelmezendő.

A bérfejlesztés általános alapelve, hogy eltérő rendelkezés hiányában a munkavállaló új személyi alapbére a 2023. december 31-én érvényes személyi alapbérét és munkakörét alapul véve kerül meghatározásra. A 12,5+1%-os keretet figyelembe véve az alapbérfejlesztés mértéke átlagosan 12,5%, mely az alábbiak szerint kerül végrehajtásra, továbbá az alapbérfejlesztésen túl további közelítésre kerül a Budapest Pótlék a Főváros által kialakított rendszerhez a jelen Megállapodás II.2. pontja szerint, valamint emelésre kerülnek egyéb bérelemek.

 1. Főállású munkavállalókra vonatkozó intézkedések:
  1. A bérfejlesztés általános szabályai

A főállású munkavállalók személyi alapbérfejlesztésének mértéke – a 4. pontban foglaltakra tekintettel – 2024. január 1. napjától 10%, de: 7-9 HAY munkaköri szinteken minimum 50.000 Ft/hó

10 HAY munkaköri szinteken: minimum 55.000 Ft/hó

11A-16 HAY munkaköri szinteken: minimum 60.000 Ft/hó A béremelésben nem részesülhetnek:

 • Mindazon munkavállalók esetében, akik a 35/VU/2013 1/a. számú mellékletében meghatározott alapbér sávok maximumát elérik, a bérfejlesztés mértéke a jelenlegi alapbér és a sávhatár különbsége lehet, ugyanakkor a 35/VU/2013. 1.a sz. mellékletében meghatározott 6. BKV Zrt. szintkódhoz tartozó, „2-es szintű egyéb kiváló szakmai tudással rendelkező beosztott szakember”, illetve a 9-es BKV Zrt. szintkódhoz tartozó, „3-as szintű egyéb kiváló szakmai tudással rendelkező beosztott szakember” kategóriába bérfejlesztéssel történő bekerülés további külön engedély nélkül végrehajtható.
  • Azok a munkavállalók, akiknek a munkaviszonya a megállapodás végrehajtásáig megszűnt, vagy a munkaviszonyuk megszüntetés alatt van.
  • Akik 2023. december 31-ét követően léptek be, kivéve azon munkavállalók, akik alapbére nem éri el a munkakörükre az 05/VU/2018-as Vezérigazgatói Utasításban az új felvételes munkavállalókra meghatározott mértéket.
  • Azon munkavállalók esetében, akik a 2023. december 1-től hatályos minimálbér vagy garantált bérminimum változás miatti érintettségük okán soron kívüli személyi alapbér emelést kaptak 2023. december 1-től, a 2023. november 30-i személyi alapbérre kell megállapítani a béremelést, feltéve, hogy a személyi alapbérük vagy munkakörük nem változott a béremelés végrehajtásáig.
  • A személyi alapbér emelését biztosítani kell a passzív állományban lévőknek is.
  • Azon munkavállalók esetében, akik olyan munkakörben dolgoznak, ahol egységes alapbéren alapuló bértarifa rendszer működik, az alapbéremelést az egységes alapórabérre kell végrehajtani.
  • A személyi alapbér emelés során a havibéres munkavállalók alapbérét 100 Ft-ra, az órabéres munkavállalók alapbérét egész Ft-ra kell kerekíteni, a matematika szabályai szerint.
  • A KSZ 5431. b. pontban szereplő távolléti díj kiegészítés a társasági személyi alapbérfejlesztés időpontjától, annak mértékével, 12,5 %-kal növekszik.
  • A cafeteria 2024. évi keretösszege 200.000 Ft. A jelen pontban meghatározott cafeteria összeg a következő Bérmegállapodás hatályba lépéséig érvényben marad.
  • A KSZ 58. pontjára figyelemmel a társasági elismerések esetében a jutalomalap összege 266.800 Ft.
  • A Felek által közösen meghatározott Bértarifa Tábla a jelen Bérmegállapodás 1. sz. melléklete, az ahhoz kapcsolódó eljárásrendet külön vezérigazgatói utasítás tartalmazza. A bértarifa sávok a következő Bérmegállapodás hatályba lépéséig érvényben maradnak.

A munkakörhöz megállapított besorolási szint határozza meg a bértarifa tábla szerinti besorolási szintet. Azon munkavállalók, akik bármely okból olyan munkakörben vannak, amely nem szerepel a munkaköri katalógusban, azok a bértarifa rendszerhez kötött juttatásokban nem részesülhetnek.

 1. További béremelési intézkedések:

1. Szenioritás

A BKV Zrt. elismeri azok munkáját, akik hosszabb ideje a Társaság alkalmazásában állnak, ezért a főállású munkavállalók részére a megszakítás nélkül eltöltött idő elismeréseképpen, a már működő bértarifa rendszer részeként, az alapbérbe építve szenioritási rendszer kerül alkalmazásra. Az érintett munkavállalók alapbére nem lehet kevesebb, mint a bértarifa táblázat szerinti alapbér minimuma növelve (január 1. napjára számolva) minden betöltött szenioritási évre vonatkozóan a bértarifa táblázat szerinti alapbér minimumának 0,5%-ával, mely évente egy alkalommal az aktuális éves bérfejlesztés végrehajtása során kerül megállapításra.  

Szenioritási idő: a megszakítás nélküli BKV Zrt. munkaviszonyban eltöltött egész naptári évek száma január 1. napjára számolva.

         Szenioritási      alapbér      minimum      =      a      munkakör      bértarifa       sávminimuma  

* (1 + szenioritási idő * 0,5%).  

Amennyiben a fentieknél magasabb a munkavállaló alapbére, akkor nincs szenioritás miatt kötelező emelés, amennyiben kisebb, akkor a szenioritási alapbér minimumig, de legfeljebb 20.000 Ft/hó-ig pótolja ki azt a munkáltató.

Főállású autóbusz- és trolibuszvezetők esetében speciális szabályként a fenti rendszer kiegészül a gyakorlati időhöz kötött ösztönzéssel, az alábbiak szerint:

Autóbusz- és trolibuszvezetőként eltöltött idő elismeréseként (társaságtól független) gyakorlati időhöz kötött ösztönzési rendszer kerül alkalmazásra a főállású autóbusz- és trolibuszvezetők körében (elsősorban) a képzett, gyakorlattal rendelkező járművezetők toborzásának elősegítése érdekében. A főállású autóbusz- és trolibuszvezetők alapbére nem lehet kevesebb, mint a főállású járművezetők bértarifa táblázat szerinti alapbér minimuma növelve (január 1. napjára számolva) minden betöltött gyakorlati évre vonatkozóan a bértarifa táblázat szerinti alapbér minimumának 0,25%-ával, mely évente egy alkalommal az aktuális éves bérfejlesztés végrehajtása során kerül megállapításra.

A gyakorlati idő a „D”, ill. „TR” kategóriájú jogosítvány megszerzésének dátumától kerül számításra.

          Gyakorlati     idő     alapbér     minimum     =     a     munkakör     bértarifa      sávminimuma  

* (1 + gyakorlati idő * 0,25%).  

Amennyiben a fentieknél magasabb a munkavállaló alapbére, akkor nincs gyakorlati idő miatt emelés, amennyiben kisebb, akkor a gyakorlati idő alapbér minimumig, de legfeljebb 20.000 Ft/hó-ig pótolja ki azt a munkáltató.

Főállású közúti- vasúti járművezetők és fogaskerekű járművezetők esetében speciális szabályként – az előzőek helyett – a Társasági Kollektív Szerződés 51. pontja alapján a KSZ Villamos Üzemigazgatóság Mellékletének 4.4 pontjában szabályozott jelenlegi szenioritási rendszer megtartása mellett „szenioritási idő * 2,6 Ft * ledolgozott óra” összegű pótlék kerül havonta kifizetésre. A pótlék számításánál kieső időként kell figyelembe venni a betegszabadság és a táppénz idejét.

2. Budapest Pótlék

Munkáltató a főállású munkavállalók részére évente két alkalommal fix összegű kifizetést teljesít, melynek mértéke a Budapest Fővárosi Önkormányzatnál, illetve a fenntartásában működő költségvetési intézményeknél vagy tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál eltöltött jogviszonyok összesített időtartamának (a jogosultsági időbe a megbízási szerződés vagy vállalkozási szerződés alapján teljesített jogviszonyok nem számíthatók be) függvényében meghatározott összeg.

A Budapest Főváros Önkormányzata által jóváhagyott Budapest Pótlék juttatás fokozatosan kerül bevezetésre, így 2024. évben a 2. számú mellékletben foglalt Budapest Pótlék összegek kerülnek két részletben (júniusban, illetve decemberben) kifizetésre.

A jogosultsághoz figyelembe vehető időtartam meghatározása szempontjából a tárgyév első napja az irányadó.  

A jogosultsági kategóriák meghatározásánál a Budapest Pótlék kezdő dátumtól eltelt egész éveket kell figyelembe venni. Ez alól kivétel a tárgyévben belépett, próbaidejüket letöltő munkavállalók részére kialakított 0,5 éves kategória.

A kifizetésre kerülő összeg időarányos részére jogosult:

 • a tárgyévben belépő és a próbaidejét letöltött munkavállaló (részére a tárgyévi második kifizetésnél kerül kifizetésre a teljes évi juttatás időarányos összege. Ha a foglalkoztatott próbaideje a tárgyévben a tárgyévi második részlet kifizetését követően telik el, a Budapest pótlék neki járó időarányos összege a december havi munkabérével együtt kerül kifizetésre.),
 • a tárgyévben kilépő munkavállaló (részére a kilépéskor kerül kifizetésre a teljes évi összeg időarányos részének és a már kifizetett juttatás összegének különbözete),
 • a tárgyévben egybefüggően harminc napot meghaladóan távollévő munkavállaló az éves összeg azon időarányos részére jogosult, amely időszak alatt munkabérre jogosult volt. Ha a tárgyévben egybefüggően harminc napot meghaladóan távollévő foglalkoztatottnak az éves összeg neki járó időarányos részénél több került kifizetésre, a különbözet összege a december havi munkabérével együtt kerül rendezésre.

Tárgyévben juttatásra nem jogosultak:

 • akinek a munkaviszonya munkafegyelmi okból munkáltató által felmondással, illetve azonnali hatályú felmondással megszüntetés alatt áll,
 • azon munkavállalók, akiknek munkaviszonya a próbaidő eltelte előtt megszűnik vagy a próbaidejük a tárgyév után jár le,
 • a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott szakmunkástanulók.

A Budapest pótlék meghatározása szempontjából a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott intézmények, gazdasági társaságok és jogviszony időtartamok vehetők figyelembe.

3. Bérfelzárkóztatás

Minden főállású munkavállaló esetében, amennyiben az előzőekben szereplő pontok végrehajtását követően, illetve azok esetében, akik 2024. január 1-je után léptek be, ha a személyi alapbér nem éri el a jelen Bérmegállapodás 1. sz. mellékletében szereplő személyi alapbér sávok alsó határát, akkor 2024. január 1. napjától az alsó határ mértékéig kell az alapbért felzárkóztatni. Az órabérrel foglalkoztatott munkavállalók besorolása az átlagos havi (174 óra) óraszámmal való arányosítással (a 7,2 órában foglalkoztatottak esetében 156,6 órával arányosítva), a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók besorolása pedig a teljes munkaidőre történő (elméleti) átszámítással valósul meg. Jelen intézkedés végrehajtását követően még ideiglenesen sem lehet sávhatár alatti bérrel munkavállalót foglalkoztatni.

III. Kulcsemberek, szakmunkások

Az előzekben meghatározott intézkedések végrehajtását követően a szakterületen még rendelkezésre álló keretet saját hatáskörben, a társaság humánpolitikai céljainak helyi szintű érvényesítése érdekében, a hiányszakmákban és kulcsmunkakörben foglalkoztatottak számára kell felhasználni.

A fenti keretből az alábbi cél megvalósítása kötelező a rendelkezésre álló keret mértékéig:

A diplomás munkakörben foglalkoztatottak bérminimumra történő felzárkóztatása az alábbiak szerint:

Azon felsőfokú állami iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott, a munkakör ellátásához az előírásnak megfelelő végzettséggel rendelkező diplomás munkavállalók esetében, akik alapbére az I. fejezetben rögzített bérfejlesztést követően az alábbi értékeket nem éri el, az alábbi értékre kell kiegészíteni az alapbérüket:

 • főiskolai végzettség / bachelor, Bsc, BA / esetén   600.000 Ft/hó
 • egyetemi végzettség / master, Msc, MA / esetén              650.000 Ft/hó Mérnök munkakörben foglalkoztatottak:
 • speciális szaktudással rendelkező, főiskolai végzettségű / bachelor, Bsc, BA / mérnök munkakörben foglalkoztatottak esetén     700.000 Ft/hó
 • speciális szaktudással rendelkező, egyetemi végzettségű / master, Msc, MA / mérnök munkakörben foglalkoztatottak esetén 750.000 Ft/hó

A fenti minimális alapbéreket kell alkalmazni a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelelő újonnan felvételre kerülő munkavállalók bérének megállapítása esetén azzal, hogy a szakterület saját bérkerete terhére ettől magasabb összegű alapbért is megállapíthat.

A jelen pontban meghatározott bérminimumok a következő Bérmegállapodás hatályba lépéséig érvényben maradnak.

IV. Besegítők és járművezető tanulók béremelése

A bérmegállapodás aláírásának időpontjában állományban lévő és azt követően felvételre kerülő tanuló járművezetők és besegítők az I. fejezetben rögzített bérfejlesztés helyett 2024. január 01. napjától az alábbi bérfejlesztésben részesülnek.

Villamos Üzemigazgatóság
közúti vasúti járművezető tanulókalapórabére 2.150 Ft/óra (7 órás foglalkoztatás mellett)
kiemelt közúti vasúti járművezető tanulókalapórabére 2.250 Ft/óra
besegítő munkavállalókalapórabérének emelése 12,5%
Metró Üzemigazgatóság
metró motorkocsivezető tanulók és földalatti vasútijármű vezető tanulókalapórabére 2.150 Ft/óra
kiemelt metró motorkocsivezető tanulók és földalatti vasútijármű vezető tanulókalapórabére 2.250 Ft/óra
metró motorkocsi vezető- és földalatti vasúti járművezető besegítő munkavállalókórabére egységesen 3.430 Ft/óra
Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság
autóbusz és trolibuszvezető tanulókalapórabére 2.150 Ft/óra (7 órás foglalkoztatás mellett)
besegítő autóbusz- és trolibuszvezetőkalapórabére 2.250 Ft/óra
Turisztikai és Értékesítési Divízió
besegítő autóbuszvezetők (különjárat)alapórabére 2.250 Ft/óra
Egyéb esetekben
besegítő munkavállalókalapórabérének emelése 12,5%

V. Külső besegítők, tanuló/hallgatói jogviszony mellett foglalkoztatottak, szakmunkástanulók, duális képzésben résztvevő tanulók részére étkezési juttatás:

A Társaság 5.000 Ft/fő/hó mértékben étkezési juttatást biztosít a külső besegítő és a tanuló/hallgatói jogviszony mellett foglalkoztatott munkavállalók részére, amennyiben az utalás időpontjában a Társaság állományában vannak.

Az étkezési juttatás a tárgyhavi bérfizetéssel egyidejűleg kerül kifizetésre.

A juttatást a teljesített órának megfelelően, időarányosan az alábbiak szerint jár:

          60-80 óra/hó közötti teljesítésnél2.300,-Ft
          81-120 óra/hó közötti teljesítésnél3.400,-Ft
          120 óra/hó feletti teljesítésnél5.000,-Ft

A jelen pontban meghatározott összegek a következő évi Bérmegállapodás hatályba lépéséig érvényben maradnak.

VI. Év végi csekély értékű juttatás

Felek megállapodnak, hogy év végi egyszeri juttatásként nettó 26.600 Ft/fő összegű csekély értékű ajándék kerül átadásra utalvány formájában a főállású teljes munkaidős munkavállalók részére a 2024. novemberi bérek kifizetésével egyidőben (2024 decemberében). Utalványforgalmazó hiányában az előzőek helyett egyszeri cafeteria juttatásként teljesíti a Munkáltató jelen juttatást a novemberi cafeteria utalással, melynek formája SZÉP kártya, illetve készpénz lesz. 

A főállású részmunkaidős foglalkoztatottak a foglalkoztatás órakeretével arányosan (a 2024. október 31-i állapot alapján) részesülnek az egyszeri juttatásban. Juttatásra jogosult, aki:

 • 2024. október 31-ig 8 órás foglalkoztatás esetén 120 munkanap, 12 órás foglalkoztatás esetén 80 munkanap ledolgozott idővel rendelkezik az aktuális munkaviszonya alapján, továbbá a 2024. decemberi kifizetés időpontjában is munkajogi létszámban van,
 • nyugdíjba vonulás miatt, illetve EÜ alkalmatlanság miatt a felmentési idejét töltők esetében a kilépési elszámolással egyidőben kerül utalványozásra a juttatás.

Juttatásra nem jogosult, akinek:

 • munkaviszonya munkafegyelmi okból munkáltató által felmondással, illetve azonnali hatályú felmondással megszüntetés alatt áll,
 • a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott szakmunkástanulók.

Nem minősül ledolgozott időnek:

 • fizetés nélküli szabadság,
 • igazolatlan távollét,
 • betegállomány, kivéve a munka- és úti baleset miatt kiesett időt.

VII.       Pótlékokról való rendelkezések

Jelen megállapodás 3. számú mellékletében tételesen meghatározott, a társasági Kollektív Szerződésben és mellékleteiben, üzemigazgatósági mellékleteiben, valamint vezérigazgatói utasításban, vagy vezérigazgató-helyettesi utasításban meghatározott fix összegű pótlékok a mellékletben meghatározott mértékben kerülnek alkalmazásra 2024. január 1. napjától.

VIII.      EÜ alkalmatlanokkal kapcsolatos szabályozás

A Kollektív Szerződés 292 a.) és 292. b.) pontja az alábbiak szerint módosul: 292. a) Ideiglenes munkaköri alkalmatlanság esetén követendő eljárás (Mt. 66. § (7))

Azokat a munkavállalókat, akik egészségük romlása következtében vagy tartós táppénzes állományuk lejártát követően elvégzett orvosi munkaköri alkalmassági vizsgálat alapján eredeti munkakörüket átmenetileg nem tudják ellátni, vagy eredeti munkakörükben való foglalkoztatásuk azzal a veszéllyel jár, hogy a munkavállaló tartós egészségromlást szenved, évente maximum 90 naptári nap − egybefüggő − időtartamra „rehabilitációra szorult”-nak kell minősíteni. Ezen időtartamra a munkavállalót az eredeti munkakörében elért távolléti díja illeti meg.  

A rehabilitációs időtartam alatt a munkáltató köteles a munkavállalónak felajánlani minden olyan a munkáltatónál meglévő betöltetlen munkakört, amit a munkavállaló képzettsége, gyakorlata és egészségi állapota figyelembevételével betölthet, és e munkakörök valamelyikének a munkavállaló általi elfogadása esetén a munkáltató köteles a betöltetlen munkakörre a munkavállalóval munkaszerződést kötni, az adott munkakörre vonatkozó általános bérezés mellett.  

Amennyiben a rehabilitációs időtartam lejártáig a felek között munkaszerződés módosítás nem jön létre, vagy a munkavállaló nem kezdeményezte a munkaviszonya megszüntetését, a rehabilitációs időtartam lejártát követően a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát kizárólag a munkáltatói felmondás szabályai szerint, vagy közös megegyezés útján szüntetheti meg.

Amennyiben a rehabilitációs idő lejárta után a munkavállaló a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a munkaköre ellátására egészségi okból való alkalmatlansága miatt feladatait nem tudja ellátni, de nem keresőképtelen, Rehabilitációs juttatásra jogosult. A Rehabilitációs juttatás mértéke megegyezik az Mt. 147.§-ban szerinti díjazással.  

Fenti szabályozás – az Mt. 60. §-ra figyelemmel – nem vonatkozik a nőre a terhesség megállapításától a gyermeke egyéves koráig.  

292. b) Egészségügyi alkalmatlanság a korábban korkedvezményes szolgálati idő megszerzésére jogosító munkakörben

Azon munkavállaló esetében, aki az alábbiakban meghatározott feltételeknek megfelel, maximum 6 hónap egybefüggő időtartamra „rehabilitációra szorult”-nak kell minősíteni. Ezen időtartamra a munkavállalót az eredeti munkakörében elért távolléti díja illeti meg.  

A rehabilitációs időtartam alatt a munkáltató köteles a munkavállalónak felajánlani minden olyan a munkáltatónál meglévő betöltetlen munkakört, amit a munkavállaló képzettsége, gyakorlata és egészségi állapota figyelembevételével betölthet, és e munkakörök valamelyikének a munkavállaló általi elfogadása esetén a munkáltató köteles a betöltetlen munkakörre a munkavállalóval munkaszerződést kötni, az adott munkakörre vonatkozó általános bérezés mellett.  

Amennyiben a rehabilitációs időtartam lejártáig a felek között munkaszerződés módosítás nem jön létre, vagy a munkavállaló nem kezdeményezte a munkaviszonya megszüntetését, a rehabilitációs időtartam lejártát követően a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát kizárólag a munkáltatói felmondás szabályai szerint, vagy közös megegyezés útján szüntetheti meg.

Amennyiben a rehabilitációs idő lejárta után a munkavállaló a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a munkaköre ellátására egészségi okból való alkalmatlansága miatt feladatait nem tudja ellátni, de nem keresőképtelen, Rehabilitációs juttatásra jogosult. A Rehabilitációs juttatás mértéke megegyezik az Mt. 147.§-ban szerinti díjazással.  Feltételek:

 • a korábban korkedvezményes szolgálati idő megszerzésére jogosító munkakörnek minősülő munkakörben (a továbbiakban: forgalmi járművezetői munkakör) történő foglalkoztatás időtartama alatt következik be a munkaköri egészségügyi alkalmatlanság és a szakterület nem tudja saját hatáskörben másik munkakörbe áthelyezni a munkavállalót,
 • a munkavállaló a Társaságnál legalább 20 év munkaviszonnyal rendelkezik, továbbá a BKV Zrt.-nél forgalmi járművezetői munkakörben legalább 2 év korkedvezmény jogosultságot szerzett,
 • a korhatár előtti ellátás (munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár – korkedvezményre jogosító évek) igénybevételének napját megelőző két éven belül kerül sor az egészségügyi alkalmatlanságra,
 • a korhatár előtti ellátás igénybevételéhez szükséges jogosultságának bizonyítása érdekében a nyugdíjfolyósító által kiállított „szolgálati idő” igazolást eljuttatja a munkáltatónak,
 • a munkavállaló az egészségügyi alkalmatlanság megállapítása időpontját megelőző 3 évben kizárólag járművezetői munkakörben volt foglalkoztatva.

IX. Rendelkező rész

A Bérmegállapodás a BKV Zrt. Igazgatóságának jóváhagyását követően lép hatályba. Rendelkezéseit 2024. január 1. napjától, illetve a Bérmegállapodásban foglaltak szerinti időponttól kell alkalmazni. A Bérmegállapodás hatálya 2024. december 31-ig terjed, kivéve, ahol ettől eltérően rendelkezik.  

Felek kifejezik közös szándékukat, hogy 2024. november 20. napjáig áttekintik a 2024. év eltelt időszaka személyi jellegű ráfordításainak tényleges mértékét, valamint az éves várható ráfordításokat. Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Üzleti Tervben meghatározott személyi jellegű ráfordításokban megtakarítás várható, akkor annak felhasználási lehetőségeiről a Felek egyeztetést tartanak.    

 A társasági Kollektív Szerződés és mellékletei, valamint ágazati mellékleteinek jelen bérmegállapodással módosított rendelkezéseit, valamint amennyiben szükséges, a korábbi bérmegállapodások rendelkezéseit, továbbá a munkaköri besorolási rendszer, valamint a szervezeti és működési változásokat és az abból adódó munkaköri megnevezéseket át kell vezetni, amelyeket külön aláírás nélkül, jelen megállapodás aláírásától számítva fokozatosan, de legkésőbb 90 napon belül a Társaság intranetes oldalán egységes szerkezetben közé kell tenni.

A felek a Bérmegállapodás értelmezése és végrehajtása során a jóhiszeműség és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének megfelelően járnak el. A szakszervezetek vállalják, hogy 2024. évben további jövedelemmel kapcsolatos igényt nem támasztanak, amennyiben a jelen megállapodásban foglaltak végrehajtásra kerülnek. Amennyiben változik a minimálbérről és a garantált bérminimumról szóló szabályozás, a Felek az erre szolgáló forrás biztosítása esetén a jelen Bérmegállapodásban foglaltakat áttekintik. 

A felek minden erejükkel azon lesznek, hogy valamennyi esetleg felmerülő vitatott kérdést tárgyalásos úton oldjanak meg.

A felek a Bérmegállapodást, átolvasást követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

1. sz. melléklet

2024. január 1-től hatályos bértarifa tábla:

2. sz. melléklet

Budapest Pótlék
Jogosultsági időÉves összegAlkalmankénti összeg
évFt/évFt/alkalom
0,564 00032 000
166 20033 100
268 30034 150
370 40035 200
472 60036 300
574 70037 350
676 80038 400
779 00039 500
881 10040 550
983 20041 600
1085 40042 700
1187 50043 750
1289 60044 800
1391 80045 900
1493 90046 950
1596 00048 000
1698 20049 100
17100 30050 150
18102 50051 250
19104 60052 300
20-24106 70053 350
25-29117 40058 700
30-34128 10064 050
35-39138 70069 350
40-44149 40074 700
45-49160 10080 050
50-54170 80085 400

3.sz. melléklet

A lentebb felsorolt fix összegű pótlékok 2024. január 1. napjától az alábbi értékben kerülnek meghatározásra:

1. Társasági hatáskör

KSZ 2. sz. melléklet
Minőségi prémium175 Ft/óra

2. Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság

A Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság tekintetében a jelen Bérmegállapodásban nem szabályozott fix összegű pótlékok, amennyiben a KSZ mellékletek rendelkezései szerint a mindenkori Bérmegállapodás mértékével emelkednek, 12,5 %-kal kerülnek megemelésre.

Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság törzs, Vasútbiztonsági Iroda, Üzemeltetési Főosztály és az Erőforrás Gazdálkodási Főosztály Kollektív Szerződés Melléklete
PontKSZ melléklet elemeiÖsszeg
III.2. Forgalombiztonsági, és -felügyeleti Szakszolgálat
III.2.4.2. Osztott munkaidő díjazása (KSZ 5235. pont) (Ft/nap)2 232
III.2.4.3. Gyakorlati oktatást végzők pótléka (KSZ 5238. pont) (Ft/nap)2 232
III.2.4.4. Prémiumrendszer (KSZ 57. pont) Bevételi prémium (jutalék) (Ft/db)20
Kollektív Szerződés Metró Üzemigazgatóság Melléklet
PontKSZ melléklet elemeiÖsszeg
I.Általános rész
I.Gépkocsivezetési pótlékA pótlék mértéke (Ft/műszak)7,2 órás műszak esetén8 órás műszak esetén  12 órás műszak esetén
• 3,5 t alatt1 1761 3101 964
• megkülönböztető jelzéssel   1 4741 6372 456
• 3,5 t felett  1 4741 6372 456
• megkülönböztető jelzéssel  1 7711 9642 946
II.Metró járműműszaki és üzemeltetéstechnológiai munkakörben foglalkoztatott munkavállalók
1.Vasúti járműmozgatói pótlék  • nappalos, egyműszakos munkakörben (Ft/műszak):  1 637
• többműszakos munkakörben (Ft/műszak):1 637
• váltócsoportos munkakörben (Ft/műszak):  2 456
III.Metró forgalmi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók
1.Osztott munkaidő díjazása (Ft/nap)1 785
2.Gyakorlati oktatást végzők pótléka (Ft/nap)3 571
3.Jegyforgalmazási jutalék  • Vonaljegy után a jutalék (Ft/db):20
• Metró szakaszjegy után a jutalék (Ft/db):20
• Átszállójegy után a jutalék (Ft/db):20
• 10 darabos gyűjtőjegy után a jutalék (Ft/tömb):34
 Kollektív Szerződés Villamos Üzemigazgatóság Melléklet
Pont KSZ melléklet elemeiÖsszeg
II.4. Villamos Forgalmi Főmérnökségen foglalkoztatott munkavállalók
II.4.11. Gyakorlati oktatást végzők pótléka (KSZ 5238. b pontja) (Ft/óra)447
II.4.8.2.c Bevételi prémium vonaljegy után77 

3. Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság

Az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság területén a lentebb felsorolt fix összegű pótlékok 2024. január 1. napjától az alábbi értékben kerülnek meghatározásra:

ATÜI KSZ melléklet
Jegyértékesítés ösztönzése (I. fejezet 51. IV. pont)vonaljegy után 77 Ft/db telephelyi elszámolás 1.200 Ft/alkalom
Gépkocsivezetői pótlék (I. fejezet 51. VII. a. pont)8 órás műszakban: 1.100 Ft/műszak, megkülönböztető jelzéssel ellátott jármű vezetésekor: 1.500 Ft/műszak
 12 órás műszakban: 1.650 Ft/műszak, megkülönböztető jelzéssel ellátott jármű vezetésekor: 2.250 Ft/műszak.
Garázs gépkocsivezetők               tankolási pótléka (I. fejezet 51. VII. b. pont)55 Ft/tankolt jármű
Garázsmesteri pótlék (I. fejezet 51. VII. c. pont)6.500 Ft/nap
Munkamódszer átadási pótlék (I. fejezet 51. VII. d. pont)6.500 Ft/nap
Csomóponti       végállomási        tartalék pótléka (I. fejezet 51. VII. e. pont)300 Ft/óra
Éjszakás startdíj (I. fejezet 51. VII. g. pont)a kategóriák szerint rendre: 1.450 Ft/nap, 1.750 Ft/nap, 2.050 Ft/nap
Energia pótlék (nem dízel meghajtású járművek esetében) (I. fejezet 51. VII. h. pont)200 Ft/óra (forgalomban töltött időre)
Műszakpótlékok – délelőttös pótlék (I. fejezet 522. pont)110 Ft/óra
Osztott munkaidő díjazása (I. fejezet 5235. pont)a kategóriák szerint rendre: 2.150 Ft/nap, 2.400 Ft/nap, 2.650 Ft/nap
Forgalmi        Szolgálat       területvezetőinek csoportvezetői pótléka (I. fejezet 5237. pont)minden negyedév első napjának csoportlétszáma után 1.200 Ft/fő/hó, a területvezető tényleges órabére és a 3.450 Ft/óra közti különbözete
Műszaki       Szolgálat     fizikai       állományú csoportvezetők pótléka (I. fejezet 5237. pont)130.000 Ft/hó helyettesítés esetén: 6.000 Ft/helyettesített nap, de legfeljebb 130.000 Ft/hó
Gyakorlati oktatást végzők pótléka (I. fejezet 5238. pont)az oktatással töltött időre 2.100 Ft/óra
Telephelyi        forgalmi    diszpécserek       és forgalom-előkészítők célprémiuma (I. fejezet 57. II. pont)130.000 Ft/negyedév
Rakodási pótlék (III. fejezet)1.500 Ft/nap
12/ATÜVHU/2014. az elsőajtós felszállási rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásának anyagi elismerése
Jegyellenőrzési jutalék175 Ft/óra

Fentiek mellett az ATÜI KSZ mellékletben az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre: • I. fejezet 37. pont utolsó bekezdése törlésre kerül

 • I. fejezet 51.I.1. pont az alábbiakra módosul:

„A forgalmi járművezetők órabére (figyelembevéve az I. fejezet 51.V. pontban foglaltakat) nem lehet kevesebb, mint 2.745 Ft/óra.”

 • I. fejezet 51. IV. pontból törlésre kerülő az alábbi szövegrész: „minden elszámolt napijegy után 75 Ft/db”
 • I. fejezet 51. VII. pontja új, i.) alponttal egészül ki:

„i.) Rendkívüli forgalmi pótlék (RFP)

A kedvezőtlen forgalomtechnikai és menetrendi kialakításokkal, gyakori terelésekkel, rendkívüli forgalmi rendekkel, fokozott forgalmi zavarérintettséggel rendelkező járatokon a járművezetők az átlagosnál nagyobb mértékű terhelésnek vannak kitéve munkájuk ellátása során.

A nehezebb munkakörülményekre való tekintettel társasági szabályozásban meghatározott viszonylatokon történő járművezetői munkavégzés ösztönzése érdekében rendkívüli forgalmi pótlék (a továbbiakban: RFP) alkalmazására és elszámolására kerül sor.

Az RFP-re azon teljes munkaidős, részmunkaidős vagy behíváson alapuló (besegítői) jogviszonyban foglalkoztatott autóbusz és trolibusz forgalmi járművezetők jogosultak, akik a társasági szabályozásban meghatározott viszonylatokon teljesítenek szolgálatot.

Rendkívüli forgalmi pótlék összege az alábbi két kategóriában kerül díjazásra:

 • az I-es RFP kategória: bruttó 230 Ft/óra RFP kerül elszámolásra a ledolgozott vonali üzemórák után,
 • a II-es RFP kategória: bruttó 115 Ft/óra RFP kerül elszámolásra a ledolgozott vonali üzemórák után.

A rendkívüli forgalmi pótlék részletszabályait a mindenkor hatályos társasági szabályozás határozza meg.”

 • I. fejezet 5237. pont címe az alábbiakra módosul:

„Forgalmi Szolgálat területvezetőinek és a Műszaki Szolgálat fizikai állományú csoportvezetők és raktárvezetők pótléka”.

 • I. fejezet 5237. pont második francia bekezdés alcíme az alábbiakra módosul:

„Műszaki Szolgálat fizikai állományú csoportvezetők és raktárvezetők pótléka.”. • I. fejezet 5238. pont utolsó bekezdése törlésre kerül

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük