Jogsegélyszolgálat

generali.jpg

 

 

Jogvédelmi szolgáltatás az Egységes Közlekedési SZakszervezet tagjainak

Jogvédelmi szolgáltatási területei:

 

1. A munkajogi jogvédelem a biztosított munkaviszonyból, közalkalmazotti, köztisztviselői, szolgálati jogviszonyból eredő jogainak védelmet fedezi a munkáltatójával szemben.

2. A személyiségi jogvédelem biztosítás

A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen az élet-, a testi épség- és az egészség megsértése, a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése, a hátrányos megkülönböztetés, a becsület és a jó hírnév megsértése, de ide tarozik a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog, vagy a névviseléshez való jog és a képmáshoz, a hangfelvételhez való jog megsértése is.

A károsultat, azaz az igényt érvényesítő felet terheli a kötelezettség annak vonatkozásában, hogy bizonyítsa, hogy valamely személyiségi jogában Őt megsértették. Ez tanúkkal, okirati és egyéb bizonyítási eszközökkel lehetséges.

Milyen igényeket támaszthat a jogsértő személlyel szemben a károsult?

Ilyen igény lehet annak bírósági megállapítása, hogy az érintett jogsértés megtörtént, vagy az hogy a károkozó hagyja abba a jogsértést, és a jövőben tartózkodjon annak gyakorlásától. Ezen felül követelhető, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt a károsult számára, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot. Ez tipikusan a sajtó helyreigazítással kapcsolatos ügyekben lehet megfelelő igény. Továbbá az is kérhető, hogy a károkozó szüntesse meg a sérelmes helyzetet, állítsa helyre a jogsértést megelőző állapotot.

3. A gépjármű büntetőjogi- és szabálysértési jogvédelem fedezetet nyújt a biztosított szakszervezeti tag által vezetett gépjármű vezetése során elkövetett közlekedési szabálysértés vagy bűncselekmény miatt a biztosítottal szemben indult szabálysértési-, illetve büntetőeljárásra.

4. A biztosítási védelem a biztosított által gondatlanul elkövetett szabálysértések vagy bűncselekmények miatt indult eljárásokra terjed ki. Olyan cselekményeknél és mulasztásoknál, amelyek akar gondatlan, akár szándékos elkövetés miatt büntethetők.

- szándékosság miatti vád esetén visszamenőleg is fennáll a biztosítási védelem, ha az eljárást megszüntetik (kivéve, ha a biztosított halála elévülés vagy kegyelem miatt szűnik meg az eljárás), jogerős felmentés vagy gondatlanság miatti jogerős ítélet születik.

- ha a gondatlan elkövetés miatt indult eljárásban utóbb a szándékos elkövetést állapítják meg, a biztosító által nyújtott szolgáltatást a biztosított köteles visszatéríteni.


Biztosítási Folyamat:

I. A jogvitára szakosodott ügyvéd ajánlása.

II. Jogi eljárási költségek térítése:

    - a biztosítottat képviselő ügyvéd megbízási díja.

    - a bírósági/hatósági eljárás illetéke, és egyéb jogi költsége (tanú- és szakértői díj, tolmácsdíj, helyszíni tárgyalás és szemle költsége) valamennyi fokon, amennyiben a biztosított köteles ezek megfizetésére,

   - biztosított (részleges vagy teljes) pervesztessége eseten a jogerős bírósági határozatban a biztosítottat terhelő perköltség.

  - a biztosítottat megillető végrehajtási jogcím meglétét követően a végrehajtás költsége 2 végrehajtási kísérlet erejéig.

  - a biztosított útiköltsége a szerződési feltétel szerint.

Nézzük, hogyan is kell eljárni baj esetén: 

Amennyiben szükség adódik a jogi képviseletre, úgy Önöknek azt Nagy Zsolt felé kell jelezniük, a szakszervezeti tagsági viszony igazolásával jelzi a szolgáltatási igényt a Generali felé egy igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével. Elérhetőségek: EKSZ flottán belül ingyenesen hívható +36/70/393-6693 telefonszámon, illetve a eksz.biztositas@gmail.com email címen

A Generali Biztosító az igény beérkezését, a szakszervezeti tagsági jogviszony ellenőrzését követően felkér egy specialista ügyvédet az ügy tovább vitelére, aki személyesen fog Önökkel kommunikálni az ügy sikeres befejezéséig.

Mit ad Önöknek a jogvédelem? ESÉLYEGYENLŐSÉGET, azt, hogy főleg anyagiak terén kockázatmentesen szállhassanak szembe akár a munkáltatójukkal, akár a hatóságokkal.

generali.jpg

CLB
Generali biztosítások